De Ombudsdienst leeft mee met de slachtoffers van de overstromingsschade.

In de zomer 2021 teisterden overstromingen en waterellende België. De verzekeringssector probeert momenteel de massale vragen tot tussenkomst te verwerken. Ook onze Ombudsdienst werd al verschillende keren gecontacteerd door consumenten met praktische vragen over hun verzekeringspolis, de afhandeling van hun schadegevallen en de tussenkomst van andere instellingen zoals het rampenfonds.

Verschillende instanties publiceerden ondertussen op hun website hoe dit best kan worden aangepakt. Zo kan u op de website Wikifin van de FSMA (overheidsinstantie voor verzekeringen) algemene informatie terugvinden.

Daarnaast kan u ook een checklist en een overzicht van praktische maatregelen raadplegen op ABC-verzekeringen, een consumentgerichte website van de verzekeringssector.

Voor de zaken die niet verzekerd zijn, kan u zich eventueel richten tot het rampenfonds 

 

Als Ombudsdienst komen we in de concrete dossiers pas tussen als er zich een geschil stelt tussen de consument en de verzekeraar. Als u bij een betwisting geen oplossing vindt met de verzekeraar, kan u onze tussenkomst vragen via klachtenformulier.

 

Hieronder vindt u alvast een antwoord op een aantal vragen, die naar boven kwamen bij de afhandeling van de geschillen over de overstromingsschade. Deze informatie is indicatief en moet steeds worden getoetst aan de concrete elementen vna het verzekeringsgeval.

 

Vragen rond de dekking

In het algemeen is een voertuig niet gedekt in de brandverzekering behalve als u hiervoor een optionele waarborg onderschreef. Wanneer u een omnium (of mini-omnium) verzekering heeft voor uw voertuig, kan u de schade wel aangeven aan deze verzekeraar.

Indien er geen verzekering tussenkomst, richt u dan tot het rampefonds. Zij zal nagaan of u via deze weg een vergoeding kan krijgen. Doe deze aangifte zo vlug mogelijk, want de termijnen voor aangifte zijn vrij kort.

 

Indien u een brandverzekering heeft voor uw caravan, zit hierin de waarborg natuurrampen. De wetgeving voorziet echter dat er een uitsluiting kan zijn voor goederen die gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Indien dit voor uw caravan het geval is en de uitsluiting is opgenomen in uw verzekeringscontract, zal er geen dekking zijn. In dat geval kan u een aanvraag doen bij het rampenfonds, die zal nakijken of ze u kan vergoeden.

 

Er bestaat inderdaad de mogelijkheid om een vrijstelling te laten schrappen in uw brandverzekering. Dit moet echter uitdrukkelijk zijn vermeld in uw contract. Meestal moet u hiervoor ook een hogere premie betalen.

Heel wat brandverzekeringen voorzien bijgevolg wel nog een vrijstelling. Veel contracten bepalen ook een hogere vrijstelling wanneer u in een overstromingsgebied woont. Kijk hiervoor uw contract verder na.

 

Deze kosten zijn in principe verzekerd in uw brandverzekering. De verzekeraar zal normaal gezien de kosten ten laste nemen tot uw woning terug bewoonbaar is.

 

Vragen rond de termijnen

Door de grote toevloed van het aantal aanvragen, de expertises en vragen tot uitbetalingen, kan het zijn dat de regeling van uw vraag wat langer duurt.

Er bestaat wel een wettelijke regeling voor de vergoedingstermijnen. Wanneer er geen betwisting is over het bedrag van de schadevergoeding, moet de verzekeraar het afgesproken bedrag betalen binnen 30 dagen. In geval van betwisting, wordt er overgegaan tot een expertise waarbij zowel de verzekeraar als de verzekerde een expert aanstellen. De wet voorziet in beginsel een termijn van 90 dagen om deze expertise af te sluiten. De schade wordt dan vergoed binnen de 30 dagen volgend op het afsluiten van de expertise. Hierop bestaan er echter uitzonderingen. In geval van een natuurramp kunnen deze termijnen worden verlengd door de bevoegde minister.

Meer informatie over de termijnen kan u terugvinden in deze brochure (blz. 20 en 21).

 

Vragen rond de expertise

Alvorens het bedrag te aanvaarden, vraag na bij de expert waarom er een verschil is en welke schade precies werd geweigerd of verminderd. Indien u geen akkoord bereikt met de expert, kan u een tegenexpertise vragen waarbij u zich kan laten bijstaan door de expert van uw keuze.

In afwachting hiervan, kan u wel al vragen dat het deel waarover geen discussie bestaat, al wordt uitbetaald.

 

Op enkele contractuele uitzonderingen na, wordt uw schade in principe vergoed in nieuwwaarde. Wanneer echter de schade kan hersteld worden, kan u de verzekeraar niet verplichten om een nieuw goed terug te betalen. Wanneer u twijfelt of schade wel kan worden hersteld, kan u wel een voorbehoud laten opnemen. Dit kan dan hernemen dat wanneer de herstelling niet voldoende is of niet correct werd uitgevoerd, de vergoeding opnieuw kan worden berekend.

 

U kan zelf de hersteller kiezen die uw schade zal herstellen. Wanneer de expert meent dat het bestek « overdreven » is, kan hij vragen om dit te vergelijken met een bestek van andere herstellers. Wanneer er een betwisting blijft, kan u een tegenexpertise vragen.

De brandverzekeraar voorziet in een vergoeding voor deze tegenexpertise. Deze is wel meestal beperkt tot een bepaald bedrag. Informeer bij uw brandverzekeraar en uw expert welke kosten hiervoor ten laste kunnen genomen worden door de verzekeraar. Wanneer uw expert een hogere vergoeding vraagt en u heeft een rechtsbijstandsverzekering onderschreven, kan u navragen of deze verzekering tussenkomst voor het overige deel.

 

In dat geval kan u vragen om een derde expert of een expert-arbiter aan te stellen. Hij zal in gemeenschappelijk akkoord worden aangesteld om een oplossing te vinden voor het geschil.

 

Vraag een kopie van het getekend stuk. Dit kan u ook bezorgd worden via de post of via mail.

Nieuws van 28-09-2021